Privacybeleid

AVG Privacywet
Vanaf 25-05-2018 is de nieuwe privacywet van kracht.
Dit houdt in dat er nieuwe wettelijke regels zijn betreffende uw persoonsgegevens en gegevensverwerking. Hieronder volgt een uitgebreide uitleg over uw rechten en de manier van uw persoonsgegevens verwerking.


Wat houdt deze wet in?

 • Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
 • Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn;
 • Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Privacy statement Praktijk Monique de Boer
De praktijk is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar cliënten en patiënten. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Eenieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

Wat houdt dat in:
Intake gegevens waaronder uw medische en persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd systeem. Voor mondhygiëne gegevens betreft dat elektronisch in een programma speciaal voor tandheelkundige verwerking. De gegevens van therapeutische behandelingen worden niet elektronisch verwerkt maar opgeslagen in een beveiligde kast.

BSN en Identiteitsnummer
Tijdens de intake voor mondhygiëne behandelingen wordt uw BSN-nummer en identiteitsnummer gevraagd. Op grond van de Wet identificatieplicht in de Zorg is een patiënt verplicht een BSN-nummer te verstrekken. Dit omdat de patiënt geïdentificeerd moet worden indien wordt gecommuniceerd met de zorgverzekeraar en/of een collega zorgverlener. De zorgverlener moet dit nummer registreren en vraagt ook om een paspoort of rijbewijs om te kunnen controleren of het BSN-nummer klopt. Uw BSN-nummer wordt niet verwerkt in uw factuur en niet gebruikt voor andere doeleinden. Echter als de factuur direct bij de zorgverzekeraar wordt declareert is de praktijk verplicht deze wel te verwerken in de factuur.

Uw identiteitsnummer wordt u gevraagd omdat de praktijk verplicht is te bewijzen dat u zegt wie u bent. Dit nummer wordt via een beveiligd kanaal elektronisch gecontroleerd. Uw identiteitsnummer wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

Versturen en ontvangen van persoonlijke gegevens via Email
Indien u praktijk de praktijk vraagt persoonlijke gegevens te sturen via de email of uw factuur zal worden verstuurd via de email dan zal dit via een beveiligd systeem gaan. Tevens zal de persoonlijke informatie die de praktijk ontvangt via een beveiligd systeem worden ontvangen.

Versturen naar derde
De praktijk zal onder geen omstandigheden gegevens doorsturen naar derde zonder expliciete schriftelijke toestemming. Deze toestemming zal via een handtekening worden ondertekend.

Met derde wordt o.a. bedoeld: andere behandelaars, bedrijven die gegevens gebruiken voor o.a. reclame, andere cliënten, familieleden, werkplekken, bedrijfsartsen, huisartsen.

Waarin worden uw gegevens wel gedeeld?
U krijgt en factuur van de praktijk na een behandeling. Daarop staat de volgende gegevens vermeld: ·Uw naam, adres, geboortedatum en verzekeringsnummer.
De facturen of de informatie op de facturen worden door de volgende bedrijven gezien of mee gedeeld:

Administratiebureau Meerzicht: Voor het verwerken van de administratie.

De belastingdienst:
Voor het verwerken van administratie

Vertimart: Het onderhoudsbedrijf voor het elektronisch systeem voor het verwerken van persoonsgegevens (exquise).

Innovitum: Dit ICT-bureau behandeld de beveiliging van uw persoonsgegevens betreffende de computer en bedrijfstelefoon en verwerkt de nieuwsbrief. Dit bedrijf kan uw emailadres te zien krijgen, echter de inhoud van de email blijft beschermd.

Incassobureau: Indien uw factuur niet tijdig betaald wordt zal deze doorgestuurd worden aan een incassobureau.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De praktijk is wettelijk verplicht uw gegevens voor minimaal 7 jaar te bewaren. Daarna worden uw gegevens vernietigd ofwel elektronisch ofwel via de shredder.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten.

De AVG-privacy rechten

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op transparantie en op duidelijke informatie wat de praktijk met uw gegevens doet.

Te alle tijde kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan praktijk@moniquedeboer.com, De praktijk zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Monique de Boer bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Praktijk Monique de Boer kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Praktijk Monique de Boer.